Adult Brazilian Jiu-Jitsu

Adult jiu-jitsu program description coming soon.

Monday: 6:30-7:30 am  |  12:00-1:00pm  |  (open mat) 7:30-8:30 pm
Tuesday: 6:30-7:30 am  | 7:30-8:30 pm
Wednesday: 6:30-7:30 am  |  12:00-1:00pm  |  7:30-8:30 pm
Thursday: 6:30-7:30 am  | 7:30-8:30 pm
Friday: 6:30-7:30 am  |  12:00-1:00pm  |  (open mat) 7:30-8:30 pm
Saturday: 12:000-1:00 am

"Technique Conquers All"

- Caio Terra